Alkohol B2B – Alkohol dla firm, na fv do rozliczenia

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO „Alkohol B2B”

DEFINICJE 

 1. SKLEP – podmiot realizujący Zamówienie oraz dokonujący sprzedaży Zestawów Upominkowych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.alkoholb2b.pl. Właścicielem Sklepu oraz marki „Alkoholb2b” wraz z z logo marki jest Alcora SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02 – 237), przy ul. Instalatorów 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000743015, NIP: 5223189652,
 2. KLIENT – osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie na Zestaw Upominkowy za pośrednictwem Sklepu,
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierająca ze Sklepem Umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. ODBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna, do której wysyłany lub której przekazywany jest Zestaw Upominkowy,
 6. STRONA – rozumie się przez to zarówno Sklep jak i Klienta,
 7. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Zestawów Upominkowych. Złożenie Zamówienia na Zestaw Upominkowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta,
 8. ZESTAW UPOMINKOWY – zestaw wykonany do sprzedaży przez Sklep, na podstawie wzoru umieszczonego w katalogu ofertowym lub przygotowany zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta, mający charakter nieprefabrykowalny i stanowiący rękodzieło,
 9. UMOWA – umowa między Sklepem a Klientem na podstawie której realizowana jest sprzedaż i dostawa Zestawów Upominkowych. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią przedmiotowej Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta dokonywana poprzez złożenie Zamówienia,
 10. ZAMÓWIENIE – wniosek składany drogą elektroniczną, obejmujący zamówienie na Zestaw Upominkowy i zawierający dane pozwalający zidentyfikować Klienta,
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienie na sprzedaż i dostarczenie Zestawów Upominkowych mogą być składane wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: bok@alkoholb2b.pl
 3. Zestawy Upominkowe oferowane do sprzedaży przez Sklep ujawnione są na stronie internetowej https://www.alkoholb2b.pl. Zamówienie winno wskazywać co najmniej rodzaj zamawianego Zestawu Upominkowego w sposób umożliwiający prawidłową realizację Zamówienia oraz inne niezbędne elementy wskazane w niniejszym Regulaminie. Sklep jednocześnie umożliwia konstruowanie własnych Zestawów Upominkowych zgodnie z życzeniem Klienta i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie na Zestaw Upominkowy przygotowany według życzenia Klienta winno wskazywać: elementy wchodzące w skład Zestawu Upominkowego, jego ewentualne cechy, sposób przygotowania, termin i sposób dostawy. W przypadku, gdy przygotowanie indywidualnego Zestawu Upominkowego będzie niemożliwe, Sklep niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 5. Warunkiem realizacji Zamówienia jest:
 6. przekazanie przez Klienta danych pozwalających na jego identyfikację i wystawienie faktury VAT,
 7. przekazanie przez Klienta danych Odbiory Zestawu Upominkowego, w tym nazwy Odbiorcy (imienia, nazwiska, firmy osoby prawnej) i jego dokładnego adresu wraz z numerem kontaktowym,
 8. wskazanie przez Klienta rodzaju Zestawu Upominkowego w sposób umożliwiający prawidłową realizację Zamówienia,
 9. przekazanie przez Klienta terminu dostawy Zestawu Upominkowego do Odbiorcy,
 10. potwierdzenie przez Sklep przyjęcia realizacji Zamówienia przekazane Klientowi drogą mailową wraz z fakturą VAT.
 11. Przed potwierdzeniem przez Sklep przyjęcia realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 5 e powyżej, Sklep uzgadniać będzie z Klientem w razie konieczności wszelkie kwestie dotyczące Zamówienia obejmujące np. personalizację Zamówienia, termin dostawy czy płatności.
 12. Sklep zastrzega, iż wszelkie informacje dotyczące Zestawów Upominkowych zawartych na stronie internetowej https://www.alkoholb2b.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 13. Sklep zastrzega sobie możliwość umieszczenia zamienników w Zestawie Upominkowym, pod tym wszakże warunkiem, iż będą to zamienniki o tożsamej lub wyższej wartości i standardzie.
 14. Zdjęcia i opisy dotyczące Zestawów Upominkowych zamieszczone na stronie internetowej https://www.alkoholb2b.pl są materiałami poglądowymi. W szczególności wygląd Zestawów Upominkowych na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Zestawów Upominkowych wydawanych Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia itp. Zestawy Upominkowe wykonywane są ręcznie i stanowią autorską interpretację, a zatem nie są one identyczne. Zastrzeżenia te nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki czy modelu danego produktu wchodzącego w skład Zestawu Upominkowego.
 15. Sklep może uzależnić realizację Zamówienia od sprzedaży na rzecz Klienta określonej ilości sztuk danego Zestawu Upominkowego.

 

PŁATNOŚĆ / CENY

Ceny za Zestawy Upominkowe objęte ofertą Sklepu znajdują się na stronie internetowej https://www.alkoholb2b.pl. Ceny za Zestawy Upominkowe przygotowywane na życzenie Klientów ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i specyfiki Zamówienia.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami netto i wyrażone są w polskich złotych.
 2. Podane ceny za Zestaw Upominkowy nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty zostaną przekazane Klientowi przez Sklep indywidualnie.
 3. W przypadku potrzeby zastosowania nietypowych opakowań, do cen Zestawów Upominkowych doliczony zostanie dodatkowy koszt w tym zakresie, ustalony z Klientem.
 4. W przypadku składania Zamówień na większą partię Zestawów Upominkowych, Sklep może udzielić stosownych rabatów lub zapewnić darmowy dowóz przesyłki do Odbiorcy. Informacja w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej Sklepu lub ustalana jest indywidualnie w ramach uzgodnień z Klientem.
 5. Warunkiem realizacji dostawy przez Sklep jest zapłata całości ceny sprzedaży łącznie z kosztami dostawy do Odbiorcy, chyba że w przyjęciu realizacji Zamówienia ustalono z Klientem termin płatności przypadający w dniu lub po terminie dostawy lub też za pobraniem przy odbiorze.
 6. W przypadku braku zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży łącznie z kosztami dostawy do Odbiorcy w terminie wynikającym z wystawionej faktury VAT, Sklep uprawniony jest do wstrzymania dostawy Zamówienia do momentu zapłaty całości należności przez Klienta.
 7. Sklep przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Zestawu Upominkowego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych Zestawów Upominkowych, modyfikacji oferty oraz przeprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad ogłaszanych akcji promocyjnych.
 9. Ze względu na ograniczenie dostaw międzynarodowych spowodowanych ogólnoświatową sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez wirus COVID-19 zastrzegamy sobie prawo do wymiany poszczególnych produktów znajdujących się w zestawie na produkty dostępne, jednocześnie nieoodbiegające jakościowo od wybranych zestawach.
 10. Usługi nie wymienione w ofercie/umowie, a zlecone przez Klienta muszą zostać każdorazowo zaakceptowane przez Sklep. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta uzgodnioną opłatą dodatkową.

 

DOSTAWA

 1. Zamówienie na Zestaw Upominkowy realizowane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego. Zestaw Upominkowy może być również, na życzenie Klienta, odebrany osobiście w biurze Sklepu znajdującym się w: ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa , po wcześniejszym ustaleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, terminu odbioru.
 2. Składając Zamówienie Klient winien określić termin dostawy Zestawu Upominkowego do Odbiorcy. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy do Odbiorcy w terminie zaproponowanym przez Klienta, Sklep przekaże Klientowi informację w tym zakresie proponując nowy termin dostawy do Odbiorcy. Zamówienie będzie realizowane po zaakceptowaniu nowego terminu dostawy do Odbiorcy przez Klienta, co nastąpić powinno w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni od dnia przekazania przez Sklep informacji o tym terminie.
 3. Sklep realizuje dwa rodzaje dostaw:
 4. transport paczkowy, gdzie termin dostawy może być wyliczony indywidualnie na podstawie wybranych Zestawów Upominkowych oraz ich ilości,
 5. transport paletowy, wykonywany przy Zamówieniu większej ilości Zestawów Upominkowych i tylko dla tych Klientów, którzy mają faktyczną możliwość odbioru palet.
 6. Sklep będzie podejmował wszelkie możliwe starania, aby Zestaw Upominkowy został dostarczony zgodnie z ustalonym terminem dostawy do Odbiorcy. Klient jednakże powinien mieć świadomość, iż dostawa jest realizowana za pośrednictwem niezależnych od Sklepu podmiotów, za których działania i zaniechania Sklep nie odpowiada.
 7. Sklep, w ramach indywidualnych ustaleń z Klientem, może zobowiązać się do bezpośredniego dostarczenia Zestawu Upominkowego do Odbiorcy.
 8. W przypadku zwrotu przesyłki do Sklepu z powodu jej nieodebrania w określonym terminie, błędnego adresu dostawy do Odbiorcy czy odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę, Klient ponosi koszty zwrotu Zamówienia oraz koszty ewentualnej ponownej dostawy.
 9. Odbiorca zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej doręczenia. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki (opakowania lub jego zawartości), Odbiorca zobowiązany jest zażądać od kuriera lub innej osoby dokonującej doręczenia spisania stosownego protokołu, który należy przesłać drogą mailową do Sklepu w terminie do 3 (trzech) dni od dnia jego sporządzenia. Odbiorca ponadto w takiej sytuacji powinien udokumentować stwierdzenie ubytku lub uszkodzenia przesyłki (opakowania lub jego zawartości) poprzez wykonanie fotografii.
 10. Z chwilą wydania przez Sklep przedmiotu Zamówienia firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu do doręczenia Odbiorcy, przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z przedmiotem Zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Zamówienia. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu Zamówienia powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Odbiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. Jeżeli przedmiot Zamówienia został kupiony przez Klienta będącego konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na tego Klienta z chwilą powierzenia przez Sklep przedmiotu Zamówienia firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu, który to został wybrany przez tego Klienta samodzielnie, a Sklep nie miał wpływu na wybór tejże firmy kurierskiej lub operatora pocztowego.
 12. Dostawa Zestawów Upominkowych odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza granice Rzeczypospolitej Polskiej może zostać zrealizowana po indywidualnych uzgodnieniach w tym zakresie ze Sklepem.
 13. W przypadku, gdy Sklep realizuje zamówienie na kwotę przekraczającą 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy) netto, wówczas dostawa Zestawu Upominkowego następuje nieodpłatnie pod jeden wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polski, na koszt Sklepu.
 14. Termin dostawy przedmiotu Zamówienia określany jest w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 5e. Termin ten może zostać wydłużony, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Zestawu Upominkowego, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w ustawie Kodeks cywilny. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi z zastrzeżeniem art. 558 § 2 ustawy Kodeks cywilny.
 2. W przypadku niezgodności Zestawu Upominkowego z Zamówieniem, Klient winien powiadomić o tym Sklep niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. Informacja o niezgodności winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej Sklepu oraz pisemnie na adres INSTA SP. Z O.O. ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, nie później niż terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Zestawu Upominkowego.
 3. Reklamacja winna szczegółowo opisywać rodzaj niezgodności z Zamówieniem oraz:
 4. a) imię i nazwisko albo nazwę Klienta,
 5. b) adres do korespondencji Klienta,
 6. c) przedmiot reklamacji,
 7. d) numer Zamówienia,
 8. e) uzasadnienie reklamacji,
 9. f) kwotę wnioskowanego odszkodowania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana jego zapłata w przypadku, gdy Klient żąda odszkodowania,
 10. g) podpis Klienta w przypadku reklamacji wnoszonej w postaci pisemnej,
 11. h) datę sporządzenia reklamacji,
 12. i) wykaz załączonych dokumentów.
 13. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, na wniosek Sklepu jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sklep. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
 14. W przypadku, gdy Klient odbiera Zestaw Upominkowy bezpośrednio ze Sklepu, winien on w trakcie odbioru sprawdzić Zestaw pod kątem jego zgodności z Zamówieniem oraz zgłosić wówczas wszelkie możliwe uwagi. Wszelkie niezgodności zgłoszone później nie będą uwzględniane.
 15. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Sklep powiadomi Klienta w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Strony mogą uzgodnić sposób rekompensaty dla Klienta.
 16. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klient może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym lub skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, których formy określone są m.in. na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 17. W przypadku zgłoszenia uwag co do przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzenia opakowania lub Zestawu Upominkowego, Sklep przed rozpatrzeniem reklamacji skieruje sprawę do firmy przewozowej/kurierskiej. Powyższe może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym Sklep poinformuje Klienta.
 18. Sklep zastrzega, iż wszelkie ewentualne różnice dotyczące zdjęć Zestawów Upominkowych umieszczonych na stronie https://www.alkoholb2b.pl, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (w rodzaju proporcji Zestawów, elementów i ich ułożenia w ramach Zestawu, koloru itd.), o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu, nie mogą być podstawą do reklamacji Zestawu Upominkowego.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ / KARA UMOWNA 

 1. W przypadku niewykonania w całości przez Sklep Zamówienia, Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny. W przypadku zaś częściowego niewykonania przez Sklep Zmówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej ceny w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej ceny przewyższała wartość zrealizowanej części Zamówienia.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za zrealizowane Zamówienie tylko do wysokości jego wartości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody w realizacji Zamówienia czy jego części powstałe: na skutek działania siły wyższej, w wyniku działania czy zaniechania firm kurierskich czy operatorów pocztowych lub wynikające z przekazania błędnych danych przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy Zestaw Upominkowy nie zostanie odebrany przez Odbiorcę i wróci do Sklepu, wówczas Sklep powiadomi o tej okoliczności Klienta, wzywając jednocześnie Klienta o odebranie  Zestawu Upominkowego bezpośrednio ze Sklepu lub do pokrycia kosztów przesyłki.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, gdy Zestaw Upominkowy nie zostanie odebrany przez Klienta lub inną osobę reprezentującą Klienta w terminie 14 (czternastu) dni,  Sklep będzie uprawniony według swojej decyzji do utylizacji Zestawu Upominkowego lub do rozporządzenia nim w jakikolwiek sposób uznany za właściwy przez Sklep. Termin może ulec skróceniu w przypadku gdy do produkcji Zestawu Upominkowego użyto szybko psujących się produktów.
 5. W przypadku, gdy zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej Zestaw Upominkowy nie zostanie odebrany przez Przedsiębiorcę, Sklep uprawniony jest do:
 6. obciążenia Przedsiębiorcy uzasadnionymi kosztami magazynowania czy utylizacji Zestawu Upominkowego,
 7. obciążenia Przedsiębiorcy karą umowną w wysokości 50% ceny Zestawu Upominkowego,
 8. dochodzenia od Przedsiębiorcy zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek realizacji przez Sklep Zamówienia.
 9. Brak odebrania przez Przedsiębiorcę Zestawu Upominkowego w sytuacjach, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, nie zwalnia Przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty na rzecz Sklepu całości ceny wraz z kosztami dostawy wynikającymi z Zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Przedsiębiorca odstąpi od zawartej umowy lub anuluje Zamówienie po upływie co najmniej 24 (dwudziestu czterech) godzin od potwierdzenia przez Sklep przyjęcia realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 5 e Regulaminu, Sklep uprawniony jest do obciążenia Przedsiębiorcy karą umowną w wysokości 50% ceny zamówionych Zestawów Upominkowych.
 11. Obciążenie Przedsiębiorcy karą umowną, o której mowa w § 6 ust. 5 b oraz ust. 7 Regulaminu, nie wyłącza dochodzenia przez Sklep naprawienia szkody na zasadach ogólnych, w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę umowną.
 12. W przypadku obciążenia Klienta przez Sklep karą umowną o której mowa w § 6 ust.7 Regulaminu, Klient jest zobowiązany do uregulowania wystawionej przez Sklep noty obciążeniowej w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na sprzedaż i dostawę Zestawów Upominkowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) z uwagi na fakt, iż przedmiotem świadczenia Sklepu są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb oraz rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia– zgodnie z art. 38 punkt 3 i 4 ww. ustawy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Sklep. Sklep wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy na sprzedaż i dostawę Zestawów Upominkowych do Odbiorców.
 2. Sklep ma prawo zażądać od Klienta takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy na sprzedaż i dostawę Zestawów Upominkowych. W przypadku niepodania przedmiotowych danych, Sklep może odmówić realizacji Zamówienia.
 3. Dane osobowe Klienta i Odbiorcy mogą być przetwarzane na podstawie:
 4. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji,
 6. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 7. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych.
 10. Dane osobowe Klienta i Odbiorcy mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie i operatorom pocztowym.
 11. Dane osobowe zebrane w celu realizacji Zamówienia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do jego realizacji. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 12. Składając Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym w szczególności dotyczących otrzymywania materiałów promocyjno – reklamowych ze strony Sklepu. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie https://www.alkoholb2b.pl przysługują Sklepowi.
 2. Żaden fragment prezentowany na stronie https://www.alkoholb2b.pl (np. tekst, grafika, logotypy, zdjęcia i wszelkie inne dane) nie mogą być powielane, kopiowane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego zezwolenia Sklepu. W razie naruszenia powyższego zakazu, Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej wszelkich roszczeń od podmiotów naruszających jego prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej https://www.alkoholb2b.pl.
 2. Wszelkie Zamówienia złożone przez Klienta przed zmianą Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania przedmiotowego Zamówienia.
 3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym fakcie Sklep, w ciągu 14 dnia od daty publikacji zmian. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Sklep po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.